ภารกิจและอำนาจหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 

 ภารกิจหลัก

1. ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
2. ประสานและเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ประสานกับวิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ ในส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 ภารกิจรอง

1. พัฒนาองค์กรและระบบงานประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัด
2. พัฒนาประสิทธิภาพกลไก สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดโดยขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
3. ติดตาม รับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัดและรัฐ ขณะเดียวกันก็นำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของรัฐมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเกิดความเข้าใจส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด และต่อประเทศชาติโดยร่วม

 

 อํานาจหน้าที่ /ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาจังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ และรัฐบาล เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดและแนวนโยบายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด
2. ประสานงานกับส่วนราชการประจำจังหวัดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำและประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพงานประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. พัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดด้วยการจัดอบรมสัมมนาบุคคลกร ทั้งภาครัฐและเอกชน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar