สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
    วันนี้ (26 ต.ค. 64) นายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  เปิดการอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์(บุญญานุสาสน์) ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีหน่วยงานทางการศึกษาส่งบุคลากรเข้ารับการการฝึกอบรม ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรม โดยมุ่งหวังให้ให้ผู้ผ่านการอบรม ได้น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง และดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในโรงเรียนของตนเอง
    สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงจัดฝึกรมรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม