จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 
          วันนี้ (24 ก.ค. 64) เวลา 07.30 น. นายธัชกร   หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 พร้อม ร่วมฟังธรรมเทศนาจาก พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
           ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้คนไทยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจะส่งผลให้มีสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
        วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ ว่ามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้ว เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดงพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามได้ ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"
          ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวพุทธต่างระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า และยึดมั่นในหลักความดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม