องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันนี้ (30 มี.ค. 66)  เวลา 08.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นายจำเจริญ  แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 - 2566 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จำนวน 256 โครงการ ในพื้นที่ 2,549  หมู่บ้าน ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งแบบต่อเนื่อง 97 ตำบล และเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่ 47 ตำบล
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการบริหารจัดการรายคณะเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานนโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในปี 2566  - 2570  รับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารและงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
จากนั้นเวลา 12.20 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวพบปะประชาชนที่มาร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมรูปธรรมของผลการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย
จุดที่ 1 ผลงานจากโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ BCG สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โมเดลการจัดการขยะชุมชนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาอัตตลักษณ์ลายผ้า “ฮังกา”  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ภายใต้ Local Brand “น้ำพริกปลาดุกพ่นไฟ”
จุดที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ และใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์ (นวัตกรรมการพัฒนาครูประจำการเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
จุดที่ 3 โครงการสร้างรูปแบบการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพอตนเองด้านสุขภาพ  กาย จิต และสังคมของผู้สูงอายุตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ : (รูปแบบการเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ)
จุดที่ 3   โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ (ส่งเสริมและยกระดับอาชีพกลุ่มเปราะบางด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช คณะวิทยาศาสตร์ (ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรท้องถิ่น และโครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติหมักโคลนลายแก้วสุพรรณิการ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมสมุนไพร และผ้าไหมมัดหมี่) จุดที่ 5 โครงการพัฒนาสารสนเทศออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนใน    พื้นที่ตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (จัดทำสื่อเพื่อรวบรวมสารสนเทศชุมชนและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม