มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    วันนี้ (9 ม.ค.65) ที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนเข้ารับที่เข้ารับการศึกษาใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 194 ผืน  และมอบหนังสือ “ครู” จำนวน 3 เล่ม น้ำยาล้างจาน 5 แกลอน ผงซักฟอก จำนวน 4 กล่อง  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง   นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมมอบผ้าห่มพระราชทานพระราชทานยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนการที่นักเรียนได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ 
ในโอกาสนี้ นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนว่า การที่นักเรียนได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษา คือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องมีต่อบ้านเมือง (2)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานทำ มีอาชีพ (4)เป็นพลเมืองดี ฉะนั้นนักเรียนผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านมากกว่าเด็กอื่น ๆ จึงต้องประพฤติตนให้เป็นเด็กดี ใช้สิ่งของพระราชทานให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า รู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมตามกำลังความสามารถของตน ไม่ทำให้ผู้อื่นและสังคมเดือดร้อน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต คือมีหน้าที่การงานที่มั่นคง เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
    สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ณ หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บนพื้นที่ 417 ไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 รับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำและไปกลับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท มีเขตพื้นที่บริการ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาหลักสูตรสามัญควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น 763 คน มีข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างรวม 91 คน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมานักเรียน ครู และโรงเรียนฯ มีผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศหลายรางวัล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม