สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 15 - 25
พฤศจิกายน 2564
1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร คนงานภาคเกษตร
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 มีสัญชาติไทย และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม
2.2 ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.3 ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล และไม่มีคู่สมรล บุตร หรือ บิดา มารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล
หากตรวจพบ ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายแห่งประเทศอิสราเอล
และไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนได้
2.4 มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่พร้อมสำหรับการทำงาน สมัครใจไปทำงานภาคเกษตร ตาไม่บอดสี และ
ไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือชี โรคเอดส์ หนองใน ชิฟิลิส โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด
คดงอ ขาด ด้วนหรือเกิน
2.5 ไม่เคยเสพสารเสพติด (หากตรวจพบจะถูกถอนชื่อออกจากโครงการ ฯ และไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายคืนได้)
2.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)
3. ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน
4. หลักฐานการสมัครงาน
4.1 รูปถ่ายสีครึ่งตัว พื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(เขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง และเลขประจำตัวประชาชนด้านหลังรูป) จำนวน 1 รูป
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
4.4 สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร 1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.) จำนวน 1 แผ่น
4.5 สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ซึ่งวันหมดอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน จำนวน 1 แผ่น
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรส จำนวน 1 แผ่น
4.7 สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือ
ใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 แผ่น
4.8 สำเนาหลักฐานการพันภาระการรับราชการทหาร (สด.8) หรือ (สด.43) จำนวน 1 แผ่น
4.9 สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น
4.10 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น
4.11 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 แผ่น
5. การรับสมัครและวันรับสมัคร
คนหางานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน
2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6538 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการคะแนนโหวต :