คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนใน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนใน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18 มกราคม2565 นายอดิศร นุชดำรงค์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะลงพื้นที่ติดตามงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน/โครงการ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อาทิ โครงการบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มปริมาณน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและส่งเสริมวิถีครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโสน หมู่ที่ 10 ตำบลเยย้ายปราสาท และบ้านบุ หมู่ที่ 3 บ้านโคก หมูที่ 8 ตำบลกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้ตลอดปี
      จากนั้น ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มปริมาณน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและส่งเสริมวิถีครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ขุดลอกสระน้ำ ในพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป
    นายอดิศร นุชดำรงค์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้เป็นการติดตามงานโครงการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ที่ได้อนุมัติงบกลางไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยเฉพาะน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ โดยในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำนวน 26 โครงการ สำรองอีก 12 โครงการ ที่ผ่านมาปีงบประมาณ 2564  จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุน 25 โครงการ กรอบวงเงิน 12,081,508.93 บาท จากลงพื้นที่การพบปะพูดคุยกับประชาชนพบว่า มีความคุ้มค่าประชาชนมีน้ำอุปโภคเพียงพอ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม