คณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกัน หรือยังยั้ง และเร่งยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกัน หรือยังยั้ง และเร่งยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกัน และยับยั้งและเร่งแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะติดเชื้อ
           สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันหรือยับยั้ง พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และเรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
           นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการขอจัดซื้อ จัดหาวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส ชนิดตรวจหาหาแอนติเจน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม