มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป รวมจำนวน 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวฐานะยากจน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปี 2564 เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป รวมจำนวน 175 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท
    วันนี้ (27ก.ย.64) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงครอบครัวยากจนในมูลนิธิคุณพุ่ม พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ประจำปี 2564 รวมจำนวน 175 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป โดยมี นายโอภาส  ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกตัวผู้รับประทานทุน และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษา ต่อหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    ขณะที่นางสาวสุบรรณ์  จันทิมา  ผู้แทนผู้ปกครองที่ได้รับประธานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ฯ กล่าวรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป
    สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงก่อตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทั่วประเทศจำนวน 10,633 ทุน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม