จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าพิสูจน์สิทธิในที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าพิสูจน์สิทธิในที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
          (28 ก.ย.64 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ (คพร.จังหวัดบุรีรัมย์) เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมถึงพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 
         ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 1 เรื่อง คือเรื่องพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง ซึ่งออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “โคกหนองยาวสาธารณประโยชน์” อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเพิกถอนที่ดินดังกล่าวภายหลังได้พิจารณาภาพถ่ายทางอากาศประกอบกับข้อมูลเอกสารที่เสนอเข้าที่ประชุมแล้ว นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณา เรื่องค้างพิจารณาที่ถ่ายโอนภารกิจจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดบุรีรัมย์ (กบร.จังหวัดบุรีรัมย์ ) จำนวน 2 เรื่อง คือกรณีมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ “ เลิงอีเล หรือหนองอีเล” ในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ และการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่ ต. แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จำนวน 7 แปลง ที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการออกโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมายทับพื้นที่ลำคลองสาธารณประโยชน์ “คลองปอ”  
       สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ค้างพิจารณาถ่ายโอนภารกิจจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัดบุรีรัมย์ ) ที่ประชุมได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งเอกสาร หลักฐาน พยานบุคคล ภาพถ่ายทางอากาศ อีกครั้ง โดยจะต้องมีเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม