คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ หลังพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ หลังพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       บ่ายวันนี้ (15 ก.ย. 64) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชษฐ พืชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 21 และบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลตาจง ในพื้นที่บ้านหนองตาแอก หมู่ที่ 11 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทรายจำนวน 24 ราย และบ้านไทรโยงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน  10 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก
        เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามผู้ใดเข้า - ออกจากพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 -28 กันยายน 2564 พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลละหานทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละหานทราย และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ออกให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เร่งค้นหาเชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลละหานทรายตำบลตาจง อำเภอละหานทราย และตำบลกระสัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆในพื้นที่ใกล้เคียง
        นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน ทั้งหน่วยปฏิบัติ และสนับสนุนในการดำเนินงาน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดตั้งฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายการแพทย์พยาบาล ไว้บริการฉุกเฉิน รวมถึงฝ่ายสนับสนุนสาธารณูปโภค ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ควบคุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม