จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
      วันนี้ ( 22 ก.ค. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด โดยมี นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์) เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม ต่อต้านข่าวปลอม พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
             โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ระดับจังหวัด) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการฯ นำไปดำเนินการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน พร้อมรับทราบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.63 – มี.ค.64) ของส่วนราชการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ยกเว้น โครงการทีมีกิจกรรมจัดประชุมสัมมนา จัดฝึกอบรม ซึ่งจำเป็นต้องงด หรือเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยเห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานงานกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นการสื่อสาร ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) ก่อนนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดต่อไป 
ซึ่งก่อนการปิดประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เน้นย้ำให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ กับประชาชนในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งช่วยเป็นหู เป็นตา เรื่องการเรียนออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา การเปิดให้บริการของร้านเกมส์ และการฉีดวัคซีนของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ คน ตามมาตรการของ ศบค.  พร้อมทั้ง กำชับให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์)  ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เข้าใจ ให้กับประชาชน โดยคำนึงถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม