ประชาชนจิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ที่แปลงเกษตร โคกหนอง พัฒนาครัวเรือนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ที่แปลงเกษตร โคกหนอง พัฒนาครัวเรือนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    วันที่ 21ก.ค.64 นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวตำบลลุมปุ๊ก   ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แปลงนาของนางบรรจง  มณฑล หมู่ที่ 15 ต.โสน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนให้ใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เอาแรง เอาใจ มาช่วยเหลือกัน มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ เกิดเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ มีความสามัคคีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การห่มดิน การปลูกป่า 5 ระดับ การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การเผาถ่านตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การปล่อยปลาในนาข้าว 
    ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ณ จุด kick off ระดับจังหวัดในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล และดำเนินการต่อเนื่องทุกอำเภอ อำเภอละ 1 แห่งในห้วงเดือน กรกฎาคม 2564 
    สำหรับใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี  เริ่มจากการสร้างความรู้ เตรียมความพร้อมกิจกรรม จากนั้นแบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และการลงมือปฏิบัติจริง มีการเรียนรู้ 10 ขั้นตอนตาม หลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่น การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ทำปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่า 5 ระดับ และใช้ทฤษฎีบันได 9 ขั้น ได้แก่ บันไดขั้นที่ 1-4 พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน บันไดขั้นที่ 5-9 คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า บุญและทาน เก็บรักษา ขาย เครือข่าย เป็นแนวทางที่ใช้ลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆก้าวไปแบบยั่งยืนและมั่นคง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม