กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 
ครั้งที่ 2 

    วันนี้(13 ก.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมือง ครั้งที่ 2  การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  โดยมีหัวส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการดำเนินโครงการตามบาทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพและสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ จัดทำร่างผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เพื่อเป็นแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพตามวิธีการขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 พร้อมจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ  โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา หรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
    ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพ และประชาชนที่มีบาทบาทต่อการพัฒนาจังหวัด ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำผังเมืองรูปแบบใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลศักยภาพพื้นที่เพื่อหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม