ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 องค์กร ๆ ละ 100,000 บาท ในการประชุมกรมการจังหวัด

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 องค์กร ๆ ละ 100,000 บาท ในการประชุมกรมการจังหวัด
    วันที่ 29 พ.ย.66 ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 องค์กร เพื่อต้องการส่งเสริมให้ชุมชนประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การทำการประมงอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน และผู้บริโภค  นอกพื้นที่ชุมชน และต้องจดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกับกรมประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีนายปรีชา พาชื่นใจ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมมอบและแสดงความยินดี
โดยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกชุมชนประมงที่จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงในปีงบประมาณ 2567 เพื่อต้องการส่งเสริมให้ชุมชนประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การทำการประมงอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและผู้บริโภคนอกพื้นที่ชุมชน และต้องเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่จดทะเบียนกับกรมประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งทั้ง 3 องค์กร ที่ได้รับการคัดเลือกมีจุดเด่น คือ1. สามารถรวมกลุ่มทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน /2.สามารถพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน /3.ชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมด้านการประมง ร่วมกับภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุนและให้คำแนะนำ
องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้   
1.องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มธนาคารสัตว์น้ำหนองตาอยู่ ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2.องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มธนาคารสินค้าเกษตร ด้านการประมงบ้านหว้าใต้ ตำบลหนอง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
3.องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จดทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม