จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
วันนี้ (6 พ.ค. 64) ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ร่วมกับ ผู้แทนสภากาชาดไทย นายเอกชลิต  ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด นางวัลลภา  สุขศิริมัช  หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ นางสาววิไลลักษณ์  ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ และ นางธัญญลักษณ์  หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
            ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดพื้นที่จัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหาร ที่ อาคาร โดมสวนรมบุรีย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2564 
นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและตื้นตันใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในขณะนี้
สำหรับการประชุมครั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดเตรียมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน” อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อาทิ สถานที่จัดตั้งครัวพระราชทาน การจัดเวที จำนวนจิตอาสาที่จะร่วมปฏิบัติงานในครัว การเตรียมสถานที่ การสำรวจสถานที่จำหน่ายวัตถุดิบต่างๆ มีจุดชั่งตวงเครื่องปรุงประกอบอาหาร การแจกจ่ายอาหาร การจัดเก็บขยะ ที่ต้องถูกสุขลักษณะการปฏิบัติงาน การดูแลความปลอดภัย รวมทั้งมีการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านสื่อต่างๆ โดยจะมีพิธีเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำหรับจำนวนอาหารที่ประกอบแต่ละวันได้กำหนดไว้ วันละ 3,500 กล่อง ส่งมอบให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในทุกอำเภอ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม