สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ 
     วันนี้ (30  มีนาคม  2566)  เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุม โรงแรม เดอศิตา ปริ้นเซต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เวทีเสวนาประเด็นการเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ ตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าใจและนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช ) และหอกระจายข่าว จำนวน 25 คน 
       นายพรเกียรติ  พัวนิรันดร์กูล  ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม สโมสรคนสื่อในครั้งนี้  ก็เพื่อเป็นช่องทางในการนำประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ คือ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ไปขยายผลเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติ จาก นางสาวปิยนาฏ  กลางพนม  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอดิเทพ  จิตจำนง  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย  ให้ความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สส. กระบวนการในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งที่สุจริต  โปร่งใส  เที่ยงธรรมและแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็นของส่วนราชการ  สื่อมวลชนและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย  ซึ่งเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม