องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

องคมนตรี  ติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  วันนี้ (17 พ.ย.65) พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  เดินทางไปยังมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  /ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   /ซึ่งคณะครุศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างครู  ที่มีความรู้ และทักษะความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณในวิชาชีพครู  นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมสมรรถนะนักศึกษาอย่างหลากหลาย อาทิ ความรู้และทักษะสำหรับอาชีพที่สองตามสาขาวิชาเอก ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาที่สาม  พร้อมกันนี้ยังเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานเชิงประจักษ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ 
  นอกจากนี้  องคมนตรี  รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน  และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆของคณะครุศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการสะเต็ม : STEM LAB วิชาการสำรวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์  /ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาสื่อการเรียนและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย / และห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค วิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม