จังหวัดบุรีรัมย์ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกรณีอุทกภัย จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ไปยังอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

วันนี้ (13 ก.ย.65) เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้กำหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดการฝึก ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วยงานภายในอำเภอและท้องถิ่น โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชื่อมโยงสัญญาณการฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ จำลองเหตุการณ์ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำเภอ เพื่อระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย ทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรมูลนิธิ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้ง ใช้ช่องทางการฝึกซ้อมนี้ เป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วย

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เน้นย้ำ ว่า ในการฝึกเผชิญเหตุในสถานการณ์อุทกภัยนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ว่าเดิมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นแบบใด มีการระบายน้ำเป็นแบบไหน มีการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการสั่งการที่เป็นเอกภาพ รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา และประการต่อมาคือการให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในขณะที่เกิดเหตุการณ์ เช่น อุปกรณ์ บุคลากร ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการฝึกใช้อุปกรณ์ในการเผชิญเหตุจนชำนาญเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และสุดท้ายคือการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม