พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรมย์ ร่วมกับอำเภอประโคนชัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม.64 นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย  พร้อมด้วยนางรัชนี สาระวิถี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบฯ นา

งนารี ศรสุด หมู่ที่ 9 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแปลงกสิกรรมธรรมชาติครัวเรือนต้นแบบตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและภูมิสังคม เน้นให้มีความสอดคล้อง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
ซึ่งมีกิจกรรรมประกอบด้วย   การปลูกพันธุ์พืช ที่สำคัญได้แก่ ไม้ป่า 5 ระดับ พืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรในพื้นที่ กิจกรรมการห่มดิน ห่มฟาง เพื่อรักษาจุลินทรีย์ในดินและป้องกันการชะล้างหน้าดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ แห้งชาม น้ำชาม. กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและบำรุงดินเพื่อให้ดินมีการฟื้นฟูสภาพและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :