ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ศาลากลาง

ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ศาลากลาง


    วันนี้ (21 ก.ค. 64) หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ตลอดทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่  องค์กรอิสระ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อสืบสาน รักษา กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม


ทั้งนี้นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้  "โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า" โดยมีหน่วยงานหลัก ร่วมบูรณาการการดำเนินโครงการกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม โดยมีเป้าหมายโครงการในการเพิ่มพื้นที่  สีเขียว จำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 45 ของประเทศ


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :