มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 


วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 67) นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ประจำปี 2567 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความสง่างาม สมพระเกียรติ มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านบริหาร บริการและวิชาการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและมีความร่มรื่นสวยงาม สะอาด และสะดวกต่อการให้บริการ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างและเป็นแม่ข่าย แก่สถานีอนามัยทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงได้  ในการนี้  นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองนายกเหล่ากาชาด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับประเด็นในการตรวจเยี่ยมและนำเสนอ ผลงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ของพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ข้อมูลสถิติชีพ ข้อมูลสถานะสุขภาพ สถานะเงินบำรุง และสถานะกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ,  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ดี เก่ง งาม สมพระเกียรติ,  การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต, การดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และศูนย์การเรียนรู้ HLO, การดำเนินงาน Digital transformation ประกอบด้วย หมอพร้อม MOPH – PHR, หมอพร้อม MOPH – DID,  หมอพร้อม Station หรือ PHR Viewer, หมอพร้อม MOPH - Claim
         โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  บ้านหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 เปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตตำบลหนองใหญ่ และใกล้เคียง ต่อมาในปี 2535 กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และพระองค์ทรงพระราชทานนามสถานีอนามัยว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยได้รับงบการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,659,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเป็นเงิน 306,200 บาท ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535  ให้บริการในเขตรับผิดชอบจำนวน 16 หมู่บ้าน 1,949 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 9,844 คน มีโรงเรียนประถมขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง ปัจจุบันมีนายไกรฤกษ์  ยานรัมย์  เป็นผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 
            ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นครั้งแรก โดยพระครูสุนทรกิตติคุณ (สุเทพ กิตติวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยชาวบ้านช่วยกันระดมทุนบริจาค และทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อตั้งสถานีอนามัย โดยการรับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านในการก่อสร้างและสถานีอนามัยแห่งนี้เป็นแห่งที่สองของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลำดับที่ 81 ของประเทศ เปิดใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 หมู่บ้าน 1,822 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,498 คน ปัจจุบันมีนางสาวปนัดดา  วณิชชาพัชร เป็นผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลเมืองฝาง 
       จากการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้ง 2 แห่ง พบว่า มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก โดยมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดความแออัดให้กับโรงพยาบาลในอำเภอ และยังมีกิจกรรมโครงการ ร่วมกับเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ยาเสพติด และ ผู้ป่วยจิตเวช ส่งผลให้ การค่าตัวตาย หรือ เหตุความไม่สงบในพื้นที่ลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีการต่อยอด โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เป็น มหัศจรรย์ 1,000 Plus สู่ 2,500 รวมถึง ได้มีการนำเทคโนโลยี ในการดูแลผู้ป่วยทางไกล Telemedicine ซึ่งมาช่วยในการอำนวยความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ได้เป็นอย่างดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม