จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) เนื่องในวัน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และสืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) เนื่องในวัน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และสืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 วันนี้ (20 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 พระราชทาน ตลอดทั้งประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) และสืบสานพระราชปณิธาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ทุกคนต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดย แบ่งพื้นที่ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ให้ดูเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ มีมานะสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้ ภายใต้คติประจำใจของลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  และเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จประพาสต้นเพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบันพระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม