กรมการจัดหางานได้ประกาศ รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเภทกิจการร้านนวด ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา

นางนิธิอร  บุญญานุสิทธิ์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ประกาศ รับสมัครคนหางาน
เพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเภทกิจการร้านนวด ตำแหน่งพนักงานนวด        จำนวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ 
  (1) เพศหญิงและเพศชาย  มีอายุระหว่าง 30 - 44 ปี 6 เดือน 
             (2) สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า และสปาบำบัดอื่น ๆ
    (3) มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย อย่างน้อย 150 ชั่วโมงขึ้นไป                จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ           ประเภทการนวดไทยระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 24,132 บาท 
       เงื่อนไขการจ้าง สวัสดิการและอื่น ๆ
(1) ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 2 ปี และสามารถเลือกต่ออายุได้อีก 2 ปี
(2) ชั่วโมงเปิดทำการ 10.00 - 01.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของธุรกิจ)
(3) ชั่วโมงทำงาน ลูกจ้างจะทำเป็นกะ บนพื้นฐานการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์      
      (4) ที่พัก นายจ้างจะจัดให้ฟรีภายในร้าน หรือที่พักที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของนายจ้าง
      (5) อาหาร นายจ้างจะจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการประกอบอาหาร เช่น หม้อ กระทะ เตา แก๊ส ฯลฯ
      (6) ค่าเดินทาง นายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับให้ลูกจ้าง เมื่อทำงานครบสัญญาการจ้างงาน          ทุก ๆ 2 ปี
      (7) เมื่อทำงานครบ 1 ปี ลูกจ้างมีสิทธิลาประจำปีได้ 8 วัน การอนุมัติการลาจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของนายจ้าง และจะลาหยุดอย่างต่อเนื่องได้ไม่เกิน 10 วัน รวมวันหยุดชดเชยในวันหยุดเทศกาล
      (8) การรักษาพยาบาล นายจ้างเตรียมค่ารักษาให้ลูกจ้างฟรี ณ คลินิกที่นายจ้างกำหนด จำนวนค่ารักษาต่อปีไม่เกิน         250 ริงกิต ส่วนการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะคุ้มครองโดยประกัน
      (9) การทำประกัน นายจ้างจะทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด ให้ลูกจ้างในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้าง
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร 
(๑)    ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามประกาศนี้ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๓) สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
(๔) สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)
(๕) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(๖) สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
    เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือ เอกชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัครมีดังนี้
   (1) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th                     
เฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือคิวอาร์โค้ดบนประกาศนี้ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายตามที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครให้ครบถ้วน และบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย 
   (2) จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศ
อื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 1034 (สมัครงานประเทศมาเลเซีย)
   (3) ให้จัดส่ง ระหว่างวันที่ 12 กันยายน  - 12 ตุลาคม 2565 เท่านั้น (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ) และเอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565                        ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
   (4) กรณีที่กรมการจัดหางานได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว หากเอกสารของผู้สมัครรายใดไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือหากเจ้าหน้าที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร           จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ตำบลเสม็ด        
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0 4466 6538 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง                        เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศส่วนภูมิภาค (TOEA) จังหวัดบุรีรัมย์ (@toeaburiram) 
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar